Just beautiful place on territory of thai naval base. Samae San, Sattahip, Chonburi, Thailand.

2014 Sa Mae San

Just beautiful place on territory of thai naval base. Samae San, Sattahip, Chonburi, Thailand.