Water gone

Description Hot weather and no rain. In the lake left a bit water. Huai Chak Nok Lake, not far from Pattaya. Huai Yai district.

Location Huai Yai, Chonburi, Thailand

Date 10 August 2014